2019-06-08 Tennissproch

08-06-2019

Tennissproch

Wann’r garn Tennis-àn de Tele lueje, hàn’r villicht d’zwei Matche vùm Pierre Hugues Herbert d’letscht Woch ìn Roland-Garros gsahn. De Pierre Hugues ìsch e gànz bsùndere Spìeler, ùn nìt nùmme wajje d’Elsasser Sportsjournàlischte ne zem « beschte elsassischer Sportler » drei Johr hìnterenànder gewählt han.

Er het’s verdìent : er het d’greeschte Turniere vùn de Walt ìn Doppel gewùnne, ùn äu d’Coupe Davis mìt Frankrich, vor zwei Johr ìn Lille. Wàs ùngewähnli bim « P2H » ìsch, ìsch dàss er e grosse Àrtìkel in d’Süddeutsche Zeitung vor zehn Doej het ghet. Nìt nùmme ìwwer de Tennisspìeler, àwer äu ìwwer de ehmàlig… ditscher Schueler. De Pierre Hugues ìsch nammli vùn 10 bis 18 Johr àlt ìn Kehl ìn d’Schüel gànge, het sin Abibac – s ditsch-franzìsche Bacho ìn Ditschlànd erhàlte ùn reddt nàtìerli prima ditsch.

Wàs komisch ìsch, ìn dere Gschìcht, sìn d’Grìnd worùm de Pierre Hugues lìewer ìn d’ditsch àls ìn d’frànzeesch Schüel ìsch gànge. « S ìsch nìt wajjem Sport », het’r e Mol erklärt.

« D’Beziehùng zwìsche Lehrer ùn d’Schìeler ìsch gànz ànderscht ìn Ditschlànd àls ìn Frankrich. Wann e ditscher Schüeler e fremdi Sproch lehrt, reddt’r wahrend de gànz Stùnd. In Frànkrich ìsch’s de Lehrer wü reddt, ùn d’Schìeler wü süeheere. »

De Pierre Hugues kànn schùn làng gànz güet franzeesch, ditsch, anglisch, spànisch ùn redd äu e bessel itàlianisch. Fer e ditsche Schueler ìsch dess nìx bsùnderschts. Worùm sìn mìr, ìn Frànkrich, schùn froh wann ùnseri Schìeler güet franzeesch känne ? Wajje m’r sowieso nìt meh devùn verlànge känne, fer Schìeler wü 32 ìnnere Klàss sìn.

S kùmmt ìmmer drùf àn, wieviel e Stààt ìn d’Bìldùng vùn de Jugend investìere wìll. De Priss ìsch nìt de salb fer e Schueler ìn Kehl ùn ìn Stro bùrri. Un wìssen’r wàs ? D’Ditsche sìn sogàr besser àls d’Franzose wàs... Tennis ànbelàngt !

MIEUX COMPRENDRE

Lueje : regarder
Hìnterenànder : à la suite
Ehmàlig : ancien
Bìldùng : éducation

Vùm Jean DEUTSCH üss Plobse