2020-04 - Hàndschìttler

Hàndschìttler

Der Boris Johnson, Sprìchklopfer erschti Klàss, hät noch àfàngs März ìn àlla d Hànd gschìttelt, sogàr ìn Corona-Àgsteckta ìma Londoner Spìtàl. Noch einer, wo glauibt, ar steht ìwer de Nàtürgsetzer. Un prompt ìsch er aui àgsteckt worra. Wil er sitter 10 Tag s Fiawer nìt àbbrocht hät, ìsch er ìns Sànkt-Thomas Spìtàl igleefert worra, fer grìndlig untersüecht z wara. Un boll druf ìsch er in der Intensivstàtion glànda.

Der Brexit-Hangscht ìsch üs Europa àbgseckelt, àwer vom Corona-Renner igholt worra. Sini Regiarungsgschafta ìn der 10 Downingstreet kocha momentàn uf Spàrflàmm. Da Minitrump hät sini Istellung, wia der groß US-Brüeder, miassa ràdikàl andra.

Güet, uf dam Gebiat hät ar jo zìmlig viel Iawung. Ìn Anglànd zählt niama meh, wia viel Mol ar sich wìddersprocha hät un gschnaller àss a Wìndfàhna sich mìtem nèia Wìnd gedrahjt hät.

Trotzdam hoffa mìr nàtirlig àss er wìdder gsund wìrd un Lehra drüs ziagt.

Wortkaschtla

Hàndschìttler, secoueur de mains
Sprìchklopfer, vantard
Nàtürgsetzer, lois de la nature
s Fiawer nìt àbbrìnga, ne pas parvenir à se débarrasser de la fièvre
grìndlig untersüecht wara, passer des examens approfondis
Brexit-Hangscht, l’étalon du brexit
àbseckla, ficher le camp
ihola, rattraper
sini Regiarungsgschafta kocha momentàn uf Spàrflàmm, ses affaires gouvernementales cuisent en ce moment à petit feu
Istellung, position
sich wìdderspracha, se contredire
Wìndfàhna, girouette

Edgar Zeidler