Les évènements

Liste des évènements

A Liadlé fìr d' Helda  A tous les héros du quotidien

Sàlü binander

 Ìch hà's gfunda dàs Kronaloch ìn Mìlhüsa, wo da Virüs üssgschlufpt ìsch; s'legt ìm a Gassla ìm Rabbarg nìt wit vom Schnokaloch.

Jetz känna mìr a nèi Liedla sìnga, mìt dr Gschìcht vum Hàns ìm Kronaloch...

 Bliwa dheim àwer nìt unbedingt bràv 

Hopla

Adrien