2020-04 - Laari Gotteshiser

Laari Gotteshiser

Jerusalem, laar ! Der Petersdom, laar ! Unsri Kìricha, laar ! Derfìr virtüelli Oschter-Gottesdianscht un « gottverlosseni » Pfàrrer, verlora ìn ìhrem Gotteshüss. Un dàs àlles wagama Virüs ! A unsìchtbàrs Wasa hät a Àrt waltwitter Oschterputz verursàcht, wàs fer d Glauiwiga a àbsolütes Novum ìsch. Denn offiziell heisst’s, àss d Manscheit sona schlìmmi Pandemie noch nia erlabt häig.

Wia kurz ìsch doch s Gedachtnis vo der hìttig Gsellschàft! Redda mìr nìt vo der schwàrz Pescht ìm 14. Johrhundert. Nei, s làngt scho, wenn mìr d spànisch Gripp ànna 1918 erwähna mìt ìhra waltwitt 25 bis 30 Milliona Todesopfer. Wer erìnnert si noch àn d àsiàtisch Gripp ànna 1957, wo allein ìm Frànkrich 100.000 Manscha ìn der Tod gschìckt hät un waltwitt 2 Milliona? Wahrend de Mai Unrüehja 1968-69 sìn ìm Frànkrich 31.000 àn der Hongkong-Gripp gstorwa un 1 Million ìn der Walt. Nìt amol dia wurd hìtta ìn de sognànnta Info-Media erwähnt, obwohl àss es vor 50 Johr pàssiart ìsch! Do müesch schon d elsassisch Chronik vom Yves Bisch vom 11.4. ìn der „Alsace“ glasa hà!

Sallamols sìn aui d Spitäler ìwerrumpelt gsì, doch komischerwis hät s Ìntrassa vo de Media meh de Folga vo Mai 68 golta oder sich uf d Apollo-Mission konzentriart.

Ìsch vor 50 Johr der Tod besser akzeptiart gsì àss hìtta? Lawa ìn unserer technologisch hochentwìckelta Gsellschàft meh Àngschthàsa àls friahjer? Sìn wagadam aso viel bereit, Grundfrèiheita ufzega, ìm Glauiwa, àss a totàli digitàli Ìwerwàchung ìhna meh Sìcherheit gìtt?

A Gsellschàft, won a Auig ìwer der digitàl Totàlitàrimus züedruckt un d Àlta ìn EHPAD àbschiabt, fer ìwers Àltwara un der Tod beidi Auiga züezedrucka, ìsch krànk.

Wortkaschtla

Gottesdianscht, messes, cultes
gottverlosse, abandonné de Dieu
unsìchtbàr, invisible
Glauiwiga, croyants
Gedachtnis, mémoire
waltwitt, au niveau mondial
sallamols, à cette époque
ìwerrumpelt, dépassé
Àngschthàsa, trouillards, froussards
Grundfrèiheita ufga, renoncer aux libertés fondamentales
Ìwerwàchung, surveillance
a Auig züedrucka, fermer un œil, ignorer
àbschiawa, se débarrasser

Edgar Zeidler