Texte du 2020-02-08 - Àbschàlte

08-02-2020
 

Àbschàlte

« Salü bisàmme ! Ìch hob min Telefon wìdder gfùnde ! Ìch exischtìer wìdder ! » E Frìndin het vorgescht ìhr Telefon ìenes ùff de Stroß ìn Strossbùrri verlore. S kànn vorkùmme, villicht ìsch’s èich oe schon pàssiert. No wìsse-n-r wàs m’r fer e komisches Gfìehl het, wann m’r hitzedoes ohne Telefon lawe muess…

Dùrrichschnìttli benùtzt jeder Frànzos sin “Händy” warend e Stùnd un 42 Minütte ìm Doe. D’Junge känne bis 4 Stùnde ùffem Telefon verbrìnge, fer ze spìele, photo ze màche, mìt Kùmpel ùff Instagram oder Snapchat ze ratsche (Facebook ùn Twitter ìsch fer ùns, d’Àlte)…

Ìhr hàn’s jo gemerrikt : e Telefon benùtzt m’r hit nìmm fer ìeme ànzeruefe, àwer wie e Komputer. Sogàr ùnseri Àrtìkel ware meischtens ùffem Telefon gelase (un s ìsch gfahrli fer ùnseri Zittùng, wajje m’r wenjer Gald verdìene, àls wann m’r e Pàpierzittùng verkäufe…).

Dàss m’r àlli relàtiv àbhangi von ùnserem Telefon sìn, ìsch nìt nèi. Àwer vorgescht how i doch ebs gelehrt : wann m’r e Telefon ìn de Tàsch het, ìsch m’r nìt frèi.

Die Frìndin het ìn fìnf Minütte känne wìsse, wü se ìhr Händy verlore het, ùn het ne sogàr känne verfolge. S het’s nammli ìeme ùffghebbt ùn mìtgenùmme. Vome Komputer üss het se ùff ìhrem ëijene Telefon e SMS känne schìcke, ùn e viertel Stùnd später het’s e Ànruef vonere Fräu krejt fer ìhr Telefon binere àbzehole.

Dess beditt, dàss wann m’r e bìssel begàbt ìsch, kànn m’r ìeme verfolge, so làng sin Telefon àn ìsch. Danke dràn : wann’r d’Schüel oder d’Àrweit schwänze wälle, mìen’r àbschàlte, sonscht sìn’r einfàch ùffzespüre. Àwer dess ìsch jo s schwirigschte : àbzeschàlte.

Villicht hàn’r s’nìt gewìsst, àwer vorgescht ìsch’s de “Internàtionàle Doe ohne Telefon” gsìnn. S hàn nìt viel mìtgemàcht… Enfin, üsser danne, wü ìhr Telefon verlore hàn.

LEXIQUE

Àbschàlte : débrancher, déconnecter
Gfìehl : sentiment
Hitzedoes : de nos jours
verfolge : suivre, poursuivre
schwänze : sécher (les cours), être absent au travail.

 

Vùm Jean DEUTSCH üss Plobse