Texte du 2021-02-27 - Lààfe lon

 

27-02-2021

Lààfe lon !

Ìm Füessbàll, wann de Bàlle nüss geht, oder wann de Goalmànn ne schnàppe wìll, krischt’r : « Läufe lon ! » (oder « Lààfe lon » wann m’r e Match ìm Krùmme Elsàss spìelt). Dìes beditt, m’r säll ne nìt berìehre… Siteme Johr how i de Inndrùck, m’r sìn viel ùf de Walt wü “Lààfe lon” heere. Àrmüet, Umwaltverschmùtzùng, Diktàtüre, Arweitslosigkeit : s gìbt so viel Theme wü m’r ùns sit ìmmer “lààfe lon” ìn de Ohre krischt, ùn’s geht trotzdem nìt besser.

Unseri Grosseltere, ùnseri Eltere ùn mìr hàn ìmmer d’Äuje zuegsperrt ùn gedankt : wàs gehn ùns die àlli Probleme ìn de Walt àn ? M’r wähle, bezàhle Stiere fer àss ùnseri Regierung àn ùnsere Plàtz des àlles regelt, dàss m’r widderscht gemìetli lawe känne.

Àwer die Zitt schinnt erùm ze sìn. Hit het m’r de Inndrùck, sogàr ùnseri Dirigante wìsse nìmm genäu wàs se màche sälle, àss mr ùns von dem Coronavirus befrèie känne, àss m’r wìdder e normàles Lawe fìehre kenne.

Àlli Vorbìlder wü m’r siterem zweite Waltkrìej hàn, fùnktionnìere einfàch nìmm. Unseri Konsümgsellschàft schinnt àm And ze sìn, ùn de Covid lehrt ùns eins : ùnser Individüàlismus brìngt ùns nìenes ànne.

Siteme Johr pàsse m’r ùf, àss m’r denne Virus nìt schnàppe ùn nìt widderschtgan. De Priss wü m’r bezàhle ìsch hoch, ùn s Gald kommt do nìt ìn Fröj. M’r sìn trüri wajje mr ken soziàles Lawe meh hàn, wajje m’r ùnsere Eltere de Alldoej verderwe, wajje m’r ùnsere Kìnder ken Züekunft anbìete.

M’r hàn viel ze làng d’Äuje zuegemàcht, “Lààfe lon’’ gheert. Hit hàn m’r ken Wàhl meh : m’r mìen e nèies Vorbìld fìnde, fer àss m’r wìdder àlli zàmme lawe känne. Ùn nìt nùmme gsùnd lawe, àwer oe gschèit lawe.

Dìes beditt vor àllem zàmelawe ze känne, ùn oe widderscht lawe, mìt oder ohne denne Corona. Ohne war besser, àwer ebs ìsch sìcher : wann m’r nìt zàmmehàlte, kùmme m’r nìt drüss. S Lawe ìsch ken Fuesbàllmatch, ùn m’r känne àlli de Bàlle schnàppe, ùn andli veràntwortli sìn, ùf ùnseri Àrt. Danke mol dràn nooch… S ìsch Zit !

LEXIQUE

Krische : crier
Berìehre : toucher
Umwaltverschmùtzùng : pollution.

 

Vom Jean DEUTSCH üss Plobse