Texte du 2020-11-28 - Ohne Kültür wùrd’s stìll

 

28-11-2020

Ohne Kültür wùrd’s stìll

Ohne Kültür wùrd’s stìll “ìsch e Motto wù sìch ùf Internet verbrëit het. Wëjje de Kronevirus-Pandemie lidt àlles wàs Bühnekùnscht ìsch bsùnderscht. Müsik, Theàter, Zirküs… Àll dìe Kìnschtler ha nìt viel Grìnd zem fire. Zegàr ì Lander wìe Frànkrich, wù d’Kültür ke gewähnlig Guet ìsch, wù mr vù „exception culturelle “edder vù „kültürellem Sonderwaj “reddt, ìsch d’Loej schwierig.

D’Kültür ìsch àwer äu ìm Àlldajlige vù de Därfer wìchtig. Bi ùns ìm Landel, het’s mànnichi vù de Klënschte wù e Theàterverën ha. Ùf Elsassisch. Viel mìen ùf ìhri Saison Spotjohr 2020-Frìehjohr 2021 verzichte. As ìsch nìt nùmme e Galdproblem. S Theàter ìsch äfters ëne vù de letschte Platz wù mr noch Elsassisch heere kà.

Ohne Elsassisch Theàter wùrd’s ìm Elsàss stìll… Drùm sodde mr d’Theàter ùnbedìngt ùnterstìtze, ùn äu lueje àss jìngeri Schäuspìler ùf d’Bühn kùmme. As ìsch e Gfàhr : àss nooch dare Covid-Pflìchtpäus viel vù de Ältere s Spìle ùfstecke. Ùn àss viel Truppe wëjje dam ì’s Schwànke kùmme.

Villicht kännt mr, fer d’Schäpferkràft vù de Theàterlitt ze stimülìere, e Wettbewerb orgànisìere, àss fer d’nachschte Johre frìschi Stìckle gschrìwwe ware ?

D’Ùngewìsshëit kännt noch e Will düre. Wàs wùrd üssem nachschte Frìehjohr fer ùnseri Sproch ? Viel Theàterverëne stehn do äu ìn eerschte Linie. Zem Glìck ìsch e Elsasserowe ënfàcher ze orgànisìere àss e gànzi Theàtersaison. E Stìckel ze lehre ìsch schù e Mëischterwarrik ! Àlso hoffe doch d’Sprochlìebhàber, àss noch ebs kùmmt.

Bis àss’s eso witt ìsch, känne se sìch treeschte : s gìtt Litt wù widderscht schàffe, wìe zem Bëispiel s Sprochverwàltùngsbüro vù SLA, wù e zwëisprochige Àdvantskàlander Elsassisch-Frànzeesch zem erùnderlàde het.

LEXIQUE

verbrëite : se répandre
Kronevirus: coronavirus
Bühnekùnscht: arts vivants
kültürelle Sonderwaj : exception culturelle.

 

Jean-Christophe MEYER, Bleschwiller