Texte du 2020-11-14 - Bratschdal

 

14-11-2020

Bratschdal

Müess m’r sìch vun unsere Bratschdale schàmme ? M’r kännt’s bàl gläuwe, wann m’r sìch d’Wärter vum Jean-Georges Trouillet, de Presidant vùn de autonomischt Partei “Unser Lànd”, ànheert.

D’nei CEA, d’Collectivité Européenne d’Alsace, het sìch nammli e Bratschdal àls Àbzeiche üsschoisìert, oder genäuer gsoet hàn d’Litt fer dìes Zeiche ùf Internet gewählt.

D’Bratschdal kànn m’r oe sahn, wie e “A” (fer “Alsace”) ìme rote Harz. D’Elsasser, wü’s garn hàn, känne dess Zeiche s nachscht Johr ùf ìhr Äutoschìld klawe (gràd nawem Fàhne vùm Racing).

Fer de Presidant vùn ‘’Unser Land’’ ìsch àwer dene Symbol “e Blàmàsch. D’Bretoner hàn ken Eierkìechle ùf ìhre Fàhne”, weigert er sìch.

Àwer wann m’r guet dràn dankt, ùn wann m’r sìch e bìssel Zit nìmmt fer sìch erkùndige, ìsch d’Bratschdal ken so schlachti Idee… S gìbt viel Gschìchtle ìwer d’Erfìndùng vùn dem gsàlzene Gebäck. Àwer mìr, Elsasser, sìn ìwerzejt, dàss es e Beck üs Bouxwiller, ìm Ùnterlànd, ànne 1477 erfùnde het.

Er ìsch zallemòls ingsperrt worre, ùn fer wìdder üssem Käffi erüss ze därfe, het de Kenni vom Ort ìhm verlàngt, e Brot ze bàche “wü drei Mol d’Sùnn dùrrichlosst”.

Der Beck het d’Idee vùn dere Form krejt, wü er sini Fraü het sahn batte, mìt ìhre gekrizte Arm ùf de Brùscht. Drùmm heisst dìes ‘’Bratschdal’’, vùm latinnische “bracchium”, wü “Àrm” beditt.

M’r weiss nìt ob die Gschìcht wohr oder nùmme e Legand ìsch. Àwer vùme so scheene Gschìchtel brücht m’r sìch nìt schàmme, ùn von ùnsere Bratschdale oe nìt, bsùnderscht wann se so guet schmecke…

Ùn wann d’Bretoner nìt d’Eierkìechle àls Zeiche choisìert hàn, ìsch’s villicht, will sìe nìt dràn gedankt hàn. D’Eierkìechle sìnn nammli viel älter àss d’Hermeline vum bretoner Fàhne - d’Eierkìechle kannt m’r sit 7000 Johre vor Christus - ùn schmecke ùf jede Fàll besser !

 

Vùm Jean DEUTSCH üss Plobse