Texte du 2020-10-10 - E Trìtt àm Loch

 

10-10-2020

E Trìtt àm Loch

Mànchmol geht àlles schief. Fridi hàn’r die Nochrìchte ìn ùnsere Zittùng känne lase, dàss d’Region Grand Est ken Gald meh ìm Verein “Alsace Bilingue” wìll gan. Àm salwe Doe ìsch de Claude Vigée, einer vùn de greeschte Elsasser Dìchter, wann nìt de greescht, gstorwe.

S ìsch natìerli e Züefàll, dàss dìss àlles àm salwe Doe, àm 2. Oktower, vorkùmme ìsch. Àwer ìn beidi Fall how i de Indrùck ghet, mini Muettersproch het ebs gànz wìchtiges verlore.

Dàss d’groß Region d’Zweisprochikeit nìmm will ùnterstìtze ìsch e Schànd, ùn nìt nùmme wajje d’Elsasser wü die Entscheidùng getroffe hàn, nùmme fer politischi Grìnd vergasse hàn, von wü sie kùmme. De Jean Rottner mäscht, dàss d’nèi Collectivité européenne d’Alsace, d’CEA, wü àm 1. Janner gegrìndt wìrd, s Elsassische sübventionnìert. Weiss de Schängel dàss oe ìn Lothrìnge, ùn sogàr ìn Àmerikà, Elsassisch gereddt wìrd ?

Offiziell soeje die Herre, dàss sie ken Verein sübventionnìere känne, wü dìss Gald ìn àndere Vereine noochgìbt. S komische ìsch, dàss’s de Phlippe Richert, de ehmàlig Presidant vùn de ehmàlig Région Alsace, ìsch gsìnn, wü gràd dene Vereine gfröjt het, nùmme eini Sübvention fer àlli ze verlànge…

Zem Glìck brüche m’r die 7500 euros, wü nìmm àn d’Zweisprochikeit gehn, nìt fer Elsassisch ze redde, ze lase oder ze schriwe. Dìss Gald wü fahlt, hìlft ùns àwer villicht ze choisìere, fer wenne m’r wähle, oder nìt, fer d’nachschte Regionàlwàhle, ìm März 2021…

Wü ìsch dìss gelase hob, sìn m’r die Satz vum Claude Vigée wìdder ìnkùmme : “Ìm Läwe kànnsch di mìt de Noochberslitt, dü àrmer Ziginer, so güed verstehn wie de wìdd. Zèm Schlùss krèisch de vun ìhne doch, ùmesùnscht, noch e krùmmer Trìtt àns Loch”.

Hit bìn i trüri wajje de Dìchter vùn de “Schwàrzi Sangessle” nìmm ùnter ùns ìsch. Àwer oe froh, ùn e bìssel stolz, wann i die wunderbàre Texte wìdder las, ùnseri Sproch ze verteidige. Trotz àlle Trìtt àm Loch.

LEXIQUE

Schief gehn : aller de travers
Inndrùck : impression
Trìtt : coup de pied.

 

Vùm Jean DEUTSCH üs Plobse