Texte du 2020-08-01 - Viel meh àss e Pizza

 

01-08-2020

Viel meh àss e Pizza

D’Elsasser sìn nìt nùmme Flàmmekuechenàrre. Wie àlli Franzose sìn m’r oe großi Pizzafrasser. Stelle-n-eich dìss vor : hìnter d’Àmerikàner sìn m’r d’greeschte Pizzaasser vùn de Walt. D’Franzose asse – hàlte-n-eich güet – 29 pizzas jedi… Sekond, viel meh àss d’Itàlianer !

Worùm doe ìch eich dìes verzähle ? Gànz einfàch wajje d’Pizzaiolo vùn ùnserem Lànd, ùnsere Stàdt oder die wü mìtem Camion ìn ùnsere Därfle rùmfàhre, e wìchtischer Plàtz ìn ùnserem Àlldoe hàn.

M’r hàn’s warenem Confinement gemerrikt : wü m’r nìmm gewìsst het wàs koche, wü m’r ken Lùscht nooch nix meh het ghet, oder wü m’r nùmme e Üssredd gebrücht het fer nüsszegehn ùn Pizza ze hohle, sìn se ìmmer do gsìn, fer ùns ze nähre, ùnterstìtze mìt Tomàtesos, Olive, Jambon, Pìlze…

Àwer e Pizza ìsch mànchmol viel meh àss e Pizza : e Gerìcht wü m’r teilt, wü uns àm Tìsch, vor de Télé oder voreme Füessbàllmatch einigt.

Jetz sìn m’r züem Glìck wìdder frèi nüsszegehn, ìn Ferie ze fàhre, ùn s het sìch nix gàndert. S Pläsìer e gueti Pizza ze asse ìsch ìmmer noch dò. Ùn s ìsch ìmmer noch so einfàch, s Telephon àbzehewwe, ze soeje wàs m’r fer e Pizza wìll ùn drissig Minütte speeter àn de Tìsch ze gehn…

Wahred mine Ferie ìn Uzes - e wunderscheeni Stàdt ìm Gard - hàn m’r Lùscht e gànz bsùnderi Pizza ze versüeche, die vù « Pizza Passion », e kleini Bütik wü nèi ìn de Stàdt ìsch gsìn ùn wü e Reklammszettel ùff de Pare-Brise üssgeteilt het.

Die Pizza sìn so güet gsìnn, dàss ìch fer e Dür e SMS noochem Àsse gschìckt hob, nùmme fer ze soeje : « Merci, èiri Pizza sìn fàwelhàft ». De Wìrt, er heisst Francis, het m’r die Àntwort gschìckt : « Lìewer Jean, èier SMS ìsch mini scheenscht Belohnung ùn Freid. Ìch bìn 77 ùn schàff nùmme fer mini Lideschàft ze erfìlle. »

Wann ìch èich soe : e Pizza ìsch mànchmol viel meh Wart àss e Pizza.

LEXIQUE

Flàmmekuechenàrre : timbrés de la tarte flambée
Pizzaasser : mangeurs de pizza
Tomàtesos : sauce tomate
Reklammszettel : prospectus publicitaire
Fàwelhàft : fabuleux.

 

Vùm Jean DEUTSCH üss Plobse