Texte du 2020-07-11 - Pàris

 

11-07-2020

Pàris

Also ha d’Elsasser jetz doch e Minischter ì Pàris. E Minischtere, besser gsëjt : d‘Brigitte Klinkert het ìhre Àmt hoch verdìent – ùn se kannt ìhri Sàch ì dam Integràtionsminischterium perfekt.

Witt vù de Äuje, witt vùm Sìnn ? Hoffentlig ìsch ìn ùnserem Fàll s Sprìchwort nìt wohr ! S Elsàss brücht d’Brigitte Klinkert ùmso meh, will se jetz ì de Regìerùng ìsch. E Stìmm ì de Regierùng ìsch wìchtig. Vor àllem dìe vù ebber, wù àn sine Ìwerzëjjùnge feschthàlt. D’Brigitte Klinkert het ìmmer mìt klàre Worte gereddt – äu zer Zitt vùm Referendum vù 2012, wù hat s Elsàss känne verëne.

Mànchi vù ùnsere Làndslitt hatte se sìcher lìewer àls Minischtere vùm territoriàle Zàmmehàlt ghet – wù se gewìss meh fer ùnser Landel hatt känne màche àss d’Jacqueline Gourault. Dìe het mìen ùf zwëi Sàttel ritte. Mìt dam Ergebnis : d’Großregion het ke Kompromiss gewällt ùn het ì de CEA ke ënzigi Kompetanz wälle àbga. Kùrz : Elsàss, dü kàsch mr ì d’Schueh blose !

Ì Strossbùrrig wùrd ìwerem Sùmmer de Ràtsààl vùm Département ùmgeböie, àss bàl àlli 80 Mìtglìeder vù de CEA ìhri Sìtzùnge orgànisìere känne. Dess berìcht de Frédéric Bierry, Presidant vùm Ùnterelsàss – fer ìhne schinnt de Waj jetz frèi ze sì. Wùrd ar de eerscht Presidant vù de CEA ? Fìehrt ar de Kàmpf fer mehr Kompetanze – jà fer e Collectivité à statut particulier – widderscht ?

Wenjer àss 180 Daj mìen d’Elsasser noch wàrte… bis àss se widderscht wàrte därfe, fer noch besser ze bekùmme àss d’CEA wìe se hit vorgsah ìsch. Hoffentlig mìen se nìt noch e Mol ì de sür Äpfel bisse !

LEXIQUE

witt vù de Äuje, witt vùm Sìnn : loin des yeux, loin du cœur
Sprìchwort : proverbe
dü kàsch mr ì d’Schueh blose : tu peux toujours courir
ì de sür Äpfel bisse : avaler une couleuvre.

 

Jean-Christophe MEYER, Bleschwiller