Texte du 2020-05-23 - Ohne ùns

23-05-2020

Ohne ùns

Die zwei letschte Monet sìn gànz üssergewähnli fer d’gànz Menschheit gsìn. Fer s erschte Mol ìn ùnsere Gschicht het ùnseri Walt ùfgheert ze drahje, hàn m’r fer e Dür d’Zit àn mìen hàlte, fer de Coronavirus ze stoppe. S ìsch d’letscht ùnd d’bescht Leesùng gsìn. M’r hàn ken anderi Wàhl meh ghet : m’r sìn alli d’Heim ingsperrt geblìwwe.

S Lawe drüsse ìsch trotzdem widderscht gànge, ohne ùns, ohne Mensche ìn de Wìrtschàfte, ohne Kìnder ìn de Schuele, ohne Äuto ùf de Strosse, ohne Flieger ìm Hìmmel. M’r hàn jede Doe e Stùnd làng känne spàziere gehn, ùn des het gelàngt fer ze merrike dàss ùnseri Erd gànz güet ùn besser ohne ùns lawe kànn.

M’r het d’Vejele wìdder heere sìnge, wìdder frìschi, unpollüerti Lùft känne schnàppe. S ìsch àlles so rìewig gsìnn, sogàr ìn de Stàdt, sogàr ùff de Äutobàhn. « Nooch dem Confinement wùrd àlles ànderscht », hàn m’r àlli gedankt, odder sogàr gsoet. Ohne’s ze wìsse, ohne’s ze wälle, sìn m’r àlli Nàtürschìtzer worre, gràd wajje m’r nìmm drüsse sìn gsìnn. D’Fàwrìke hàn wenjer prodüziert, d’Mensche hàn wenjer konsümiert, ùn de Träum vùn àlli Ökologe ìsch wohr worre : e Walt ohne Drack, ohne Gàs, ohne Kràch, ohne Verschwandùng… Leider e Walt ohne… ùns.

Trotzdem därf m’r doch àn e besseri Walt trèime, wü de Mensch veràntwortli wùrd. Wahrend dere Krise, hàn m’r àlli gsahn, dàss es e Bleedsìn ìsch, àlli ùnseri Medikàmante vùn Àsie kùmme ze lon, ùn dàss m’r ìn Frankrich ken einfache Màske meh prodüziere. M’r sìn àlli inverstànde fer ze soeje, dàss m’r ùnseri eigene Màske, Medikàmante wìdder hàrstelle mìen, ùn nìt wàrte, dàss d’Chineser ùns ìhri Krànkmìttel nooch ìhre Krankheite schìcke.

S Problem ìsch, dàss m’r nìmm genäu weiss, wie die Indüschtrie läuft. Wann m’r Johrelàng dràn gewähnt ìsch, sin Telefon abzehewwe fer ìn Àsie odder ìenes ànderscht ùnseri Wàre ze bstelle, kànn m’r se nìt so schnall bi ùns wìeder harhaxe. Jetzt danke m’r dràn, wann m’r d’nachscht Fawrìk sperre wajje’s ze dier kùmmt. M’r verlìert nìt nùmme d’Prodükte odder Àrweitzplatz, àwwer oe e Kompetanz.

Drùmm troeje hit d’Owerlander meischtens Màske üss China, Tünisie odder Ditschlànd. Wajje se därt gschèiter sìn, odder mìr dìmmer. Ken Wùnder ìsch die Walt scheener ohne ùns.

LEXIQUE

üssergewähnli : extraordinaire
Nàtürschìtzer : protecteur de la nature

 

Vùm Jean DEUTSCH üss Plobse