Texte du 2020-03-28 - Eine elende Zeit

28-03-2020

Eine elende Zeit

„Freunde, es war eine elende Zeit“, het de Elsasser René Schickele noochem eerschte Waltkrìej gschrìwwe. Mìr ha ùnsere Krìej mìtem Kronevirus nànìt erùm. D’Fallzàhle stëijje europawitt widderscht. Hìnter de Stàtistike verstecke sìch schreckligi menschligi Drame.

S Elsàss steht ìn eerschte Linie – àwer ùnsere gànz Ardtëil ìsch schlìmm betroffe. Mr ha gsah wìe zerbrachlich ùnser gemënsàm Guet ìsch : Europa ìsch wìe e Kàrtehüss zàmmegebroche. Àls Symbol vùm Rùckkehr vù de Nàtionàlisme, steht d’Àffar vù Prag : därt ìsch d’Lìfferùng vù Otemschùtzmàske ùn Schnüfmàschine fer Itàlie gstoppt worre. Zem Bedüre. Na : e Schànd fer ùns àlli.

Un e Bewies. As ìsch ìmmer ënfàcher, mìt de Àngscht vùme Vollik ze spìele – ànstàtt dittlig zuezega, àss mr schù sitter Johre d’Finànzmìttel vù de Spitäler redüzìert het, ùn d’Spitàlslitt ì de Not verlo het, ùn d’Krànke bettlos, vù de Forscher noch gàr nì gereddt ! Jà, es ìsch ënfàcher àlli izesperre, àss zuezega, àss mr nìt kàpàwel sì, Teste, fer àlli dìe wù eventüell kontàminìert sì, ze màche.

Un plätzlig ha d’Bìrjer entdeckt, wàs dìe Àrt vù nàtionàle Egoisme schàffe – besser gsëjt àstelle – känne. D’Granze zuemàche, ohne mìt de Nochbre drìwwer ze redde. Fàmös. Es lebe die grenzüberschreitende Kooperation…

Mìr Mensche sì ëni Walt, ìn àller Brìederlichkëit, ùn da Virüs ìsch de eerscht wù’s ùns eso schnall bewiest. Vù Granze ze redde ìsch, ì dam Sìnn, lacherlig. Meh : gfahrlig. Mr verschànze ùns hìnter danne Granze ; mr sì ùffem Holzwaj, gràd wù mr de 25. Gebùrtsdoej vù de Schengener-Àbkùmme. D’bescht Vertëidigùng war e effizienti internàtionàli Kooperàtion.

Un jà, wàs ùns verbìndt, ùn wàs wìrrikt, ìsch’s Lokàle, s Regionàle. Will mr sìch kannt. Will mr mìtnànder reddt. D’Elsasser dànk ìhre Nochbre ha’s bewiese, mìt de Krànke wù ùff Fribùrrig, Bàsel ùn widderscht gschìckt worre sì. Merci, lìewi Frìnd üss Bàde ùn üss de Schwiz !

LEXIQUE

Fallzàhle : nombre de cas
Kronevirus : coronavirus
Ardtëil : continent
Kàrtehüss : château de cartes
Otemschùtzmàske : masques de protection
Schnüfmàschine : ventilateurs.

Jean-Christophe MEYER, Bleschwiller