Texte du 2020-03-14 - Zallemols

14-03-2020

Zallemols

Zallemols, vor zwei odder drèi Wùche, het m’r sini Eltere bsüeche känne, ohne Àngscht ze hàn, e schlìmmi Krànkett ìns Hüss ze schleppe. M’r het se känne ùmàrme, treeschte, m’r het ne gànz noh àm Ohr känne soeje dàss m’r se garn hàn. M’r het sini Kìnder àngsahn ohne ze fröje, äb sie guet d’Hand gewasche hàn, äb se nìt hueschte, äb se ken Fìewer hàn. M’r het vùn àllem gereddt, nìt nùmme vùm Coronavirus ùn àlli die wü ne gschnàppt hàn.

M’r het sini Frìndin oder sini Fröi d’Hànd känne gan ùff de Stroß, ohne nochzedanke, wàs m’r àm letschte angerìehrt het, äb’s gfahrli fer sìe ìsch. M’r het sogàr känne schmüse ìm Kiness, wajje m’r noch ìn de Kiness het känne gehn, odder ìns Theàter, odder ìns Konzert… Sogàr ùff Mìlhüse ùn ìns Owwerlànd het m’r zallemòls känne reise, nawe Litt ìm Zùgg hùcke, ohne àbzehäue wann èich e Bue mìtere Rotznàs d’Zitt fröjt.

Känne-n-r èich noch àns Lawe vorem Coronavirus erìnnere ? Ìne pààr Daj odder Woche känne m’r àlli ìeme wü krànk ìsch odder krànk ìsch gsìnn, ùn hoffentli wùrd’s nìt ze schlìmm…

Villicht därfe-n-r hit schùn nìmm vùm Hüss nüss, villicht mien’r wahrend vìerzeh Daj vorem Fanschter odder vor de Tele hùcke. S Schlìmme, mìt dere Krankett, ìsch dàss m’r elein müess blien, dàss s Lawe ohne ùns widderscht geht.

Wann’s de Fàll ìsch, mìen’r d’Hoffnùng nìt verlìere. Wann m’r ingsperrt ìsch, bliet ùns ìmmer ebs ìwweri : d’Kùnscht, wü ùns drànn erìnnert wie scheen, schlìmm odder komisch s Lawe kànn sìn.

M’r hàn àlli Bìecher, Filme, Lieder odder Müsik wü ùns e bìssel d’Sorje erleichtere, wü ùns d’Seel heile. M’r kànn e Doe sìn ohne ze asse odder ze trìnke, àwwer e Doe ohne ze treime, dìss därf nìt sìn. Kùnscht errìnnert ùns wie’s zallemols ìsch gsìnn, ùn wie’s morn wìdder kànn ware. S wùrd wìdder emol e Doe gan, wü m’r s Lawe mìtnànd genìesse känne. Wie zallemols, wie vor zwei odder drèi Wùche, kànn’s wìdder gànz schnall sìn. Ùn wann m’r d’Hoffnùng nìt ùffgìbt, no geht’s noch schnaller.

LEXIQUE

bsüeche : rendre visite
ùmàrme : embrasser
schmüse : se faire des câlins.

Vùm Jean DEUTSCH üss Plobse